صفحه ۷۹۲

رونوشت گزارش خبر شماره 34649/21ـ41052 منبع 9936نامه 1171352، سند شماره 302. پیرو 3481/21 ـ 21052 موضوع: الصاق بریده روزنامه المحرر چاپ بیروت

از روزى که موضوع نامه شیخ حسینعلى منتظرى خطاب به آیات و مدرسین در حوزه علمیه قم شایع شده طلبه‌‌‌هاى طرفدار منتظرى باز بحرکت درآمده‌اند من در اینمدت که طلبه‌‌‌هاى انقلابى را زیر نظر گرفته‌ام داماد شیخ حسینعلى منتظرى در این چند روز اخیر مرتب بتنهایى کنار حوض مدرسه فیضیه قدم می‌زد و با طلاب حاد از قبیل شیخ قدرت علیخانى و سید افتخارى بطور خصوصى صحبت می‌کرد. روزى که فتوکپى روزنامه المحرر را که عکس منتظرى و ربانى روى آن بدیوار الصاق کرده بودند داماد منتظرى مرتب بین مدرسه فیضیه و دارالشفا تردد داشت و عصر همانروز که اعلامیه علیه سید مهدى گلپایگانى زده بودند و وسیله شجاعى کنده شد دستور کتک زدن شجاعى از طرف همین اشخاص صادر شد.

نظریه شنبه: 1 ـ بنظر من عامل الصاق این اعلامیه‌ها داماد منتظرى است.

2ـ طلبه‌‌‌هاى انقلابى می‌گویند کلیه مدرسین بنا به خواسته سید مهدى گلپایگانى تبعید شده‌اندو از طرفى سید مهدى گلپایگانى هم در مقابل اقدامات آنان عکس‌العملى نشان نداده و اظهار می‌دارد اگر مرا قطعه قطعه کنند کوچکترین اقدامى علیه این گروه نمیکنم تا مردم بفهمند که حق با کیست.

نظریه یکشنبه: از چندى قبل شایع شده بود که شیخ حسین على منتظرى از طبس نامه‌اى خطاب به آیات قم نوشته و در آن از آیات خواسته که در مورد تبعید شدن مدرسین ساکت ننشینند و اقدامى بکنند که مدرسین را مجداً بحوزه عودت دهند. ضمناً این خبر نیز بصورت ضعیفى وجود داشت که متن نامه مذکور وسیله غلامرضا و غلامحسین ناصح زاده (کرباسچی) فرزندان محمد صادق کرباسچى جهت چاپ و تکثیر باصفهان برده شده لکن تاکنون صحت آن محرز نگردیده و در منطقه آثارى از آن مشهود نبوده است پس از اشاعه این اخبار موضوع الصاق بریده روزنامه المحرر به صورت گرفته که گزارش خبر فوق از ناحیه منبع با توجه باین اوضاع و احوال و زیر دید قرار دادن مستمر عوامل فعال بوده است. با این کیفیت بعید نیست که الصاق بریده روزنامه المحرر وسیله داماد منتظرى که همان سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى است که در آن اداره کل هم سوابقى دارد صورت گرفته باشد.

نظریه سه شنبه: الصاق روزنامه المحرر از جانب سید‌‌هادی‌ ‌هاشمى داماد منتظرى بعید به نظر نمیرسد. ضمناً موضوع اشاعه خبرنامه شیخ حسینعلى منتظرى بآیات نیز مورد تائید است

ناوبری کتاب