صفحه ۷۹۰

به: مدیریت کل اداره سومیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 332. تاریخ: 28952 از: ساواک قم شماره: 3451/21

تلفنگرام

صبح روز جارى منبع 9936 تلفنى اطلاع داد که دو برگ فتوکپى برش روزنامه‌اى بزبان عربى که عکس دو نفر از مدرسین تبعیدى در بالاى آن چاپ شده و آنان را باسامى آیت‌الله سید عبدالرحیم ربانى شیرازى و آیت‌الله شیخ حسینعلى منتظرى نامبرده‌اند به دیوار راهرو مدرسه فیضیه و راهرو بین مدارس فیضیه و دارالشفاء الصاق گردیده مراتب بلافاصله به شهربانى اعلام و وسیلة مامورین نسبت به کندن آن اقدام گردید چون متن روزنامه بزبان عربى است از مفاد آن در حال حاضر اطلاعى در دست نیست و نسبت به ترجمه آن بتوسط یکى از منابع اقدام و تحویل گردیده است ضمناً در قسمت بالاى آن جمله "المحرر البیروتی" صفحه 11 با خط دستى نوشته شده که مشخص میکند فتوکپى مذکور از روزنامه المحرر چاپ بیروت صفحه 11 تهیه گردیده تحقیق در مورد شناسائى عاملین الصاق ادامه دارد و فتوکپى مزبور و ترجمه فارسى آن متعاقباً بعرض خواهد رسید. گوینده: رضائیان گیرنده: وثوقى ساعت 1340 ـ 28942 رونوشت برابر با اصل و نسخه اصلى در کلاسه بایگانى میباشد.

ناوبری کتاب