صفحه ۷۷۹

شیخ حسن صانعى فرزند محمدعلی: یکى از مقسمین وجوهات شرعیه خمینى بوده که فعالیت‌هایى به نفع وى انجام داده است.

شیخ احمد منتظرى فرزند علی‌اصغر: از طرفداران سرسخت خمینى می‌باشد.

شیخ احمد جنتى فرزند ‌‌هاشم: به جهت فعالیت و اقدام به نفع خمینى و همکارى با برخى از عناصر وابسته به گروه‌‌‌هاى مذهبى برانداز در سال‌‌‌هاى 45 و 50 و 51 دستگیر و بازداشت گردیده است.

محمدعلى گرامى فرزند عباس: در زمینه تبلیغ و فعالیت به نفع خمینى دخالت‌هایى داشته و در سال 51 دستگیر و بازداشت گردیده است.

شیخ نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى فرزند حسینعلی: یکى از طرفداران سرسخت خمینى و نویسنده کتاب شهید جاوید می‌باشد.

علی‌اکبر فیض مشکینى فرزند علی: در سال 49 ضمن صدور اعلامیه‌اى مرجعیت خمینى را تأیید و در همان سال دستگیر و سپس آزاد شده است.

شیخ محمدصادق کرباسچى تهرانى فرزند ابوالقاسم: به نفع خمینى فعالیت و وجوهات شرعى جهت مشارٌالیه را جمع‌آورى می‌نماید.

علی‌اصغر احمدى فرزند محمدمهدی: ضمن فعالیت به نفع خمینى مطالبى در تأیید و تمجید اقدامات خمینى و تبلیغ به نفع وى انجام داده است.

10ـ احمد بیگدلى آذرى فرزند حسینعلی: اقدامات و فعالیت‌‌‌هاى متعددى به نفع خمینى و علیه مصالح کشور انجام و در سال‌‌‌هاى 45 و 51 دستگیر و بازداشت گردیده است.

11ـ شیخ عباس محفوظى فرزند عیسی: یکى از تقسیم‌کنندگان وجوهات شرعى خمینى است که اقدامات و فعالیت‌‌‌هاى متعددى به نفع خمینى انجام داده است.

12ـ احمد واعظى سبزوارى ـ واعظى حسینى ـ میانجى فرزند سید تقی، یکى از روحانیون افراطى طرفدار خمینى است.

13ـ شیخ ابوالقاسم خزعلى فرزند غلامرضا: به طرفدارى از خمینى در منابر سخنرانی‌هایى نموده که به همین جهت چندین بار ممنوع‌المنبر و یک بار نیز در سال 51 دستگیر و بازداشت گردیده است.

14ـ مهدى ربانى رانکوهى فرزند ابوالمکارم: به علت فعالیت به نفع خمینى و همکارى با برخى از عناصر وابسته به گروه‌‌‌هاى برانداز مذهبى در سال‌هال 43 و 51 دستگیر و بازداشت شده است.

15ـ فتح‌الله امید ـ امیدى ـ فرزند محمود: به جهت فعالیت به نفع خمینى و ایراد

ناوبری کتاب