صفحه ۷۷۶

مهم از سویی، و از سوى دیگر بدون بررسى دقیق زوایاى مسائل مطروحه به ویژه فرضیه کتاب "شهید جاوید"، ناخواسته تن به بازى ساواک و کارشناسان آن دادند. آیت‌الله منتظرى که در تبعیدگاه طبس از اخبار و گزارش این ماجراها بی‌اطلاع نبود نامه‌اى مهم، خطاب به علما و مراجع مبتنى بر هوشیارى و حفظ وحدت به نگارش در آورد و آنرا از طرق زیادى براى شخصیت‌هاى مختلف ارسال کرد. (س ش 302).

این واکنش نسبت به سناریوهاى ساواک از سوى آیت‌الله منتظرى که خود از مبارزین و مقدمه‌نویسان بر این کتاب است ـ و به همین دلیل مورد آماج حملات قرار گرفته است ـ ، بر رژیم‌ گران تمام می‌‌‌‌‌‌شود چون آیت‌الله منتظرى علاوه بر موقعیت سیاسى از موقعیت علمى حائز اهمیتى از زمان حیات آیت‌الله بروجردى برخوردار است. بنابراین حساسیت‌‌هاى ساواک بر روى این نامه کاملاً مشهود است و به دنبال جلوگیرى از پخش آن برمی‌‌‌‌‌‌آید. على رغم گزارش‌‌هاى ساواک مبنى بر عدم پخش آن، از کانال‌‌هاى مختلف به ویژه ملاقات‌کنندگان، به شهرهاى مهم چون تهران، قم، اصفهان و مشهد ارسال، و پخش می‌‌‌‌‌‌شود. پس از آن آیت‌الله منتظرى بازداشت و به ساواک مشهد منتقل می‌‌‌‌‌‌شود. پس از بازجویى 3 روزه و عودت به طبس مورد استقبال مردم آن منطقه قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد، (س ش 308).

پس از تبعید به طبس به ایشان گفته می‌‌‌‌‌‌شود که می‌‌‌‌‌‌توانید وکیل گرفته و از خود دفاع کنید که آقاى دکتر احمد صدر حاج سید جوادى وکالت ایشان را به عهده می‌‌‌‌‌‌گیرد. گویا سه دفاعیة اعتراضیه از سوى ایشان ارسال می‌‌‌‌‌‌شود که به دلیل عدم دسترسى به هر سه به یکى از آنها اشاره شده است؛ در این دفاعیه ضمن اشاره به مواد قانونى مجازات، نصیحت محکمه و لزوم حفظ استقلال و حیثیت مقام قضایی، به اتهاماتى که بر اساس آن به مواد قانون امنیت اجتماعى استناد شده اعتراض کرده و معتقد است حکومت بر خلاف اصول مشروطیت گام برمى دارد، (س ش 305).

طى تبعید آیت‌الله منتظرى به طبس اعتراض‌‌هاى پراکنده‌اى در سطح قم مشهود است که موجب حساسیت‌‌هاى ساواک شده است، (س ش 304 ـ 303، 312 ـ 310).

ناوبری کتاب