صفحه ۷۷۳

11.سومین تبعیدگاه، طبس

فصل 11

(سند شماره 312 ـ 299)
(شهریورماه 1352)
(بازداشت مجدد و تبعید به طبس
(نامه‌اى خطاب به علما و مراجع با موضوع حفظ وحدت و هوشیارى

ناوبری کتاب