صفحه ۱۳۲۷

19ـ کتاب 37، شهید محمد منتظری، همان، چاپ اول، 1385. 20ـ کتاب 38، آیت الله محمدرضا مهدوى کنی، همان، چاپ اول، 1385.
انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک؛ 21ـ کتاب 1، مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، چاپ اول، 1379. 22ـ کتاب 5، همان، چاپ اول، 1379. 23ـ کتاب 7، همان، چاپ اول، 1379. 24ـ کتاب 8، همان، چاپ اول، 1380. 25ـ کتاب 10، همان، چاپ اول، 1381. 26ـ کتاب 14، همان، چاپ اول، 1383. 27ـ کتاب 15، همان، چاپ اول، 1383. 28ـ کتاب 17، همان، چاپ اول، 1384. 29ـ کتاب 20، همان، چاپ اول، 1385. 30ـ سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد ساواک، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1386، جلدهای: (2)، (12ـ 5)، (17ـ 14)، (21ـ 19). 31ـ سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد شهربانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1383، جلدهای: (1)، (5 ـ3). 32ـ مدرسه فیضیه به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، چاپ اول، 1380. 33ـ شیخ حسین لنکرانى به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی‌هاى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، چاپ اول، 1383. 34ـ نوزده دى به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی‌هاى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، چاپ اول، 1382. 35 ـ استاد شهید به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1378. 36ـ شریعتى به روایت اسناد ساواک، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1378. 37ـ هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، زیر نظر مهندس محسن هاشمی، دفتر نشر معارف، چاپ اول، 1376، جلد: 2ـ1. 38ـ فقیه عالیقدر، مصطفى ایزدی، سروش، چاپ دوم، 1362.

ناوبری کتاب