صفحه ۱۳۲۶

منابع:
امام به روایت اسناد ساواک؛ 1ـ کتاب 1، شهید آیت الله سید محمدرضا سعیدی، مرکز بررسی‌هاى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، چاپ اول، ‌1376. 2ـ کتاب 2، شهید آیت الله حاج شیخ محمد صدوقی، همان، چاپ دوم، 1377. 3ـ کتاب 3، شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینى بهشتی، همان، چاپ دوم، 1377. 4ـ کتاب 12، پیش‌کسوت انقلاب، شهید حاج مهدى عراقی، همان، چاپ اول، 1378. 5ـ کتاب 16، روایت پایداری، شرح مبارزات حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازی، همان، چاپ اول، 1379. 6ـ کتاب 19، خادم شریعت، آیت الله حاج آقا حسین خادمی، همان، چاپ اول، 1380. 7ـ کتاب 20، آیت الله سید مرتضى پسندیده، همان، چاپ اول، 1380. 8 ـ کتاب 21، آیت الله حاج شیخ مهدى ربانى املشی، همان، چاپ اول، 1380. 9ـ کتاب 22، شهید آیت الله حاج شیخ حسین غفاری، همان، چاپ اول، 1381. 10ـ کتاب 24، شهید آیت الله حاج شیخ على قدوسی، همان، چاپ اول، 1382. 11ـ کتاب 26، شهید آیت الله دکتر محمد مفتح، همان، چاپ اول، 1382. 12ـ کتاب 27، قامت استوار، شهید حجة‌الاسلام فضل‌الله مهدیزاده محلاتی، همان، چاپ اول، 1382. 13ـ کتاب 29، بازوى تواناى اسلام، آیت‌الله سید محمود طالقانی، همان، چاپ اول، 1381. 14ـ کتاب 31، عالم جاودان، استاد شهید مرتضى مطهری، همان، چاپ اول، 1382. 15ـ کتاب 33، شهید صادق، شهید محمد صادق اسلامی، همان، چاپ اول، 1382. 16ـ کتاب34، شهید حجة الاسلام غلامحسین حقانی، همان، چاپ اول، 1384. 17ـ کتاب 35، روشنگر دوران، حجة‌الاسلام والمسلمین حاج سید محمد احمدی، چاپ اول، 1384. 18ـ کتاب 36، آیت الله محمد صادق خلخالی، همان، چاپ اول، 1384.

ناوبری کتاب