صفحه ۱۲۷۸

آیت الله منتظرى و ترکیب شوراى انقلاب و چگونگى فعالیت شوراآیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص 430 ـ 426.

"س: حضرتعالى فرمودید که در دیدارتان با حضرت امام در پاریس در باره مسائل مختلف سیاسى صحبت داشته‌اید؛ یکى از مسائل مهم در آن زمان مساله شوراى انقلاب و ترکیب اعضاى آن مى‌باشد، بفرمایید آیا در این رابطه نیز با ایشان صحبتى داشته‌اید؟

ج: در باره ترکیب اعضاى شوراى انقلاب کسى را که من به امام معرفى کردم آقاى خامنه‌اى بود؛ امام گفتند آخر ایشان مشهد هستند، گفتم خوب مشهد باشند مى‌آیند به تهران؛ در آن زمان آقاى موسوى‌اردبیلى هم در پاریس بود امام به ایشان هم گفته بودند که در شوراى انقلاب باشند.

س: عضویت آقایان بازرگان و دکتر یزدى و قطب‌زاده و بنى‌صدر در شوراى انقلاب به پیشنهاد چه کسى بود؟ به نظر حضرتعالى افراد دیگرى همانند مرحوم آیت‌الله ربانى‌شیرازى با اینکه هم سابقه حوزوى داشتند و هم اهل سیاست و مبارزه بودند چرا در شوراى انقلاب شرکت نداشتند؟

ج: همان‌گونه که قبلا گفتم آن وقت که امام در پاریس بودند از جمله افرادى که خیلى به ایشان نزدیک بود آقاى دکتر یزدى بود و ایشان هم به دکتر یزدى خیلى اعتماد داشتند و مسلما دکتر یزدى در تصمیم‌گیریهاى آن مقطع خیلى موثر بوده‌اند، به گونه‌اى که عرض کردم وقتى من مى‌خواستم خیلى خصوصى با امام صحبت کنم آقاى دکتر یزدى هم آنجا بود امام گفتند ایشان از خودمان است، و من تا آن وقت با ایشان سابقه‌اى نداشتم ولى شنیده بودم در آمریکا جلسات دینى دانشجویان و مهاجرین را اداره مى‌کند. مساله دولت موقت هم در همان پاریس صحبت و تصمیم‌گیرى شده بود و بهترین دلیلش اینکه راجع به وزارت خارجه که نتوانسته بودند خودشان مساله را حل کنند و دکتر کریم سنجابى قبول نکرده بود امام این ماموریت را به من دادند که با ایشان صحبت کنم و او را راضى کنم؛ فقط آقاى خامنه‌اى را من براى شوراى انقلاب مطرح کردم که امام گفتند ایشان در مشهد هستند و من گفتم اشکال ندارد به تهران مى‌آیند، با آقاى موسوى‌اردبیلى هم در همان پاریس صحبت شده بود؛ و اما اینکه آقاى ربانى‌شیرازى در شوراى انقلاب نبودند احتمالا به این جهت بوده که ایشان مى‌خواسته‌اند در قم باشند یا اینکه افرادى مخالف شرکت ایشان در شوراى انقلاب بوده‌اند، زیرا بعضى‌ها با روحیه ایشان جور نبودند، چون قاطع بود و خیلى روى حرفهاى خودش پافشارى مى‌کرد.

ناوبری کتاب