صفحه ۱۲۷۲

متن تلگرام آقاى حاج شیخ جواد تهرانى به آقایان منتظرى و صدوقى سایر علما، در حمایت از تحصن آنان در مسجد دانشگاه تهرانآیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص 432؛ اسناد انقلاب اسلامی، ج2، ص647.

تاریخ: 6111357
تلگراف

حضرت آیت‌الله منتظرى و آیت‌الله صدوقى و سایر علماى اعلام و برادران متحصن، تحصن آقایان گرامى در مسجد دانشگاه تهران به منظور اعتراض به مشکلاتى که حکومت غیر قانونى بختیار، در راه بازگشت حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى دامت برکاته ایجاد نموده، اقدام آگاهانه‌اى است که مورد حمایت همه طبقات ملت است.

ما ضمن محکوم کردن کشتار وحشیانة اخیر تهران و بقیة نقاط کشور به وسیله دژخیمان این نظام غیر قانونی، پشتیبانى خود را از هدف‌‌هاى مقدس آن تحصن، که هدف همة ملت ایران است، قویاً اعلام می‌کنیم وچنانچه این حکومت دست نشانده همچنان به روش خائنانة خود ادامه دهد بدون شک تصمیمات لازمه اتخاذ خواهد گردید.

جواد تهرانى
از طرف جامعه روحانیت مشهد
(س ش496)

ناوبری کتاب