صفحه ۱۲۶۶

4 و5 – وسعت و عدم محدودیت از لحاظ آموزگار و فراگیرنده که منحصر به طبقة خاصى نیست و هرکسى لازم است از هرکسى که میسر است دانش را فرا گیرد: "الحکمة ضالة المؤمن اینما وجدها اخذها" دانش و حکمت گمشدة مؤمن است که نزد هرکس یافت آن را فرا می‌‌‌‌‌‌گیرد. و "طلب العلم فریضة على کلّ مسلم" طلب دانش بر هر مسلمان لازم است.

در اینجا لازم است به عنوان یادآورى یک نمونة عالى حکومت اسلامى به دو جملة ذیل از حضرت امام علی(ع) یکى از رهبران راستین اسلام، اشاره شود:

"اگر می‌‌‌‌‌‌خواستم از مغزگندم و عسل مصفى و پارچه‌‌هاى ابریشمی، خوراک و لباس تهیه کنم می‌‌‌‌‌‌توانستم، ولى دور از عدل و انصاف است که رهبر یک کشور پهناور اسلامى این چنین در رفاه و آسایش زندگى کند و در دورترین گوشة کشور، مردمى به ناى شب خود محتاج باشند.

"انَّ الله فرض على ائمة العدل ان یقدّروا انفسهم بضعفة الناس لکیلا یبتیغ الفقیر بفقره".

خدا بر رهبران عادل واجب کرده که وضع زندگى خود را تا نازلترین سطح زندگى مردم فقیر، پایین بیاورند، مبادا فقیر از فقر خود احساس رنج و ناراحتى کند و از پاى در آید.

این وضع حاکم یک کشور بزرگ اسلامى است که می‌‌‌‌‌‌تواند اکنون براى همه و همیشه در هر شرایطى الگویى عالى باشد. اکنون مقایسة حکومت‌هاى زور با چنین حکومتى که ما در راه تحقق آن در این زمان متناسب با شرایط پیشرفتة کنونى هستیم به عهدة خود شماست. (س ش493)

ناوبری کتاب