صفحه ۱۲۶۵

و در هیچ جاى دنیا حکومتى که پایگاه مردمى ندارد پذیرفته نیست. علما و مراجع حاضر سخن آیت‌الله خمینى که پیشنهاد سرنگونى رژیم موجود، و روى کار آمدن جمهورى اسلامى را کرده‌اند؛ می‌‌‌‌‌‌پسندند و در چنین رژیمى معظم له شاه نمی‌شوند بلکه با مشورت با سایر علماى دین نظارت دقیق بر ادارة کشور و انتخابات آزاد مردان صالح و متدین و تشکیل مجالس شورا و قواى قضایى و اجرایى خواهندکرد. و اصولاً "شوراى فتوایی" که احیاناً مطرح می‌‌‌‌‌‌شود را باید عملى کند یکى به دست آوردن اجتهاد و قوانین اسلامى با رعایت شرایط مختلف و متحول زمانى و مکانى و دیگرى اجراى دقیق آنها در پرتو قدرت حکومت اسلامى عملى خواهد شد. بنابراین با روى کار آمدن چنین حکومتى هرگز نیازى به شاه و آن تشریفات افسانه‌اى دربار نخواهد بود و با موازین اسلام نیز سازگار است.

س: در صورت روى کار آمدن یک رژیم جمهورى اسلامى آیا برنامة دیپلماسى و روابط سیاسى آن با سایر دول بخصوص ایالات متحده آمریکا چگونه است؟

آیت‌الله منتظری: ما روابطمان در چنین رژیمى با کلیة دولت‌‌ها و ملت‌‌ها حسنه خواهد بود به شرط آنکه سیاست آنها بر اساس استعمار و استثمار اقتصادى نباشد و اصولاً ملت ما با هرگونه استبداد و استعمار و استثمار مخالف است و حقوق اقلیت‌‌ها هم مادامى که به ضوابط اسلامى ما ارج بگذارند محترم خواهد بود.

س: حضرتعالى براى فرزندان آیندة جامعه خودتان قرآن را بدون نیازى به کتاب‌‌هاى علمى آموزنده کافى می‌‌‌‌‌‌دانید؟

آیت‌الله منتظری: اصولاً اسلام نه تنها براى فراگیرى علوم گوناگونى که مورد نیاز بشر است محدودیتى بککار نبرده بلکه ضمن دستورات صریح خود توسعه‌هایى از جهت مختلف ذیل براى فراگرفتن چنین علومى را سفارش کرده:

1ـ وسعت مکانى حوزة فراگیرى علم: "اطلبوا العلم ولو بالصین"، به فرا گرفتن علوم همت کنید ولو با مسافرت به دورترین نقاط از جهان آن زمان باشد.

2ـ وسعت از لحاظ زمان: "اطلبوا العلم من المهد الى اللحد"، دانش را از گهواره تا آخرین مرحلة زندگى دنبال کنید.

3ـ وسعت در حالات و شرایط گوناگون: "اطلبوا العلم ولو بخوض اللجج و سفک المهج"، دانش را در هر شرایطى ولو با فرو رفتن در دریاها و ریخته شدن خون باشد فرا گیرید.

ناوبری کتاب