صفحه ۱۲۵۶

گزارش خبر گزارى فرانسه از مصا حبه آیت‌الله منتظرى با روزنامه السفیرروزشمار انقلاب اسلامی، ج 9، ص 309، به نقل از بولتن خبرگزارى پارس(محرمانه)، ش290.

امروز خبرگزارى فرانسه از بیروت گزارش داد که آیت‌الله حسینعلى منتظری، یکى از روحانیان مخالف دولت ایران، در مصاحبه با روزنامه دست چپى السفیر اعلام کرد که پس از سقوط شاه ایران، دولتى که تشکیل می‌شود قرآن را براى قانون اساسى انتخاب خواهد کرد و در عین حال یک شوراى غیرمذهبى که با آراى عمومى انتخاب می‌شود، مأمور انجام امور کشور خواهد شد. آیت‌الله منتظرى هدف مخالفان شاه را برقرارى جمهورى اسلامى بر اساس قوانین اسلام اعلام کرد و افزود که هیچ گونه درگیرى میان مخالفان شیعه و اقلیتهاى مذهبى به ویژه سنیها و مسیحیان وجود نخواهد داشت. آیت‌الله منتظرى با سرزنش برخى دولتهاى عرب که از شاه حمایت می‌کنند گفت: "ما اسرائیل را به عنوان یک دولت اشغالگر می‌شناسیم و براى همین است که رسمیت آن را قبول نداریم. ما تنها ملت فلسطین و انقلابش را به رسمیت می‌شناسیم." آیت‌الله منتظرى سپس در پاسخ به سؤالى درباره نخست وزیرى شاپور بختیار و تشکیل دولت جدید گفت: "هر کسى که با رژیم حاکم همکارى کند نخواهد توانست دولتى را که مورد پذیرش ملت باشد تشکیل دهد. پس لزوماً بختیار نیز با شکست روبرو خواهد شد." (س ش488)

ناوبری کتاب