صفحه ۱۲۴۲

شانزدهم به پایان رسیده است، در آنجا جهانگرد هم از همه جا زیاد آمده بودند و رفتن ما هم به پیشنهاد پلیسها بود، و بالاخره در نظام و زندگى مردم پاریس هم که ما با آنها محشور نبودیم که ببینیم چگونه زندگى مى‌کنند، ما خودمان آنجا اطاق جدایى داشتیم، یکى از اقوام آقاى بنى‌صدرـ گویا پسر عمه‌اش بود به نام آقاى فاتحـ در یک آپارتمان دوتا اطاق داشت، او دوتا اطاقش را با تلفن و تشکیلات در اختیار ما گذاشته بود". (س ش481) سفر از پاریس به نوفل لوشاتو براى دیدار با امام خمینی(2891357)، همراه با احمد آقا خمینى و آقاى موسوى خوئینی‌ها

ناوبری کتاب