صفحه ۱۲۳۹

"...آیت‌الله منتظرى در یک کنفرانس مطبوعاتى در فرودگاه رواسى اظهار داشت: جنبش اعتصاب و مخالف رژیم شاه به علت اعتقاد عمیق مردم به اینکه این رژیم باید پایان پذیرد، ادامه و گسترش خواهد یافت. وى گفت ملت ایران دیگر نسبت به این رژیم اعتماد ندارند و نخواهد پذیرفت که شاه حتى بدون قدرت بر تخت بماند... و با توجه به اینکه افکار عمومى تا بدین درجه راسخ است، مشکل است که شاه بتواند مدت زیادى بر سر قدرت بماند. منتظرى افزود اکثریت ملت ایران خواهان حکومتى زیر نظر آیت‌الله خمینى هستند. وى در پاسخ به این که آیا از آیت‌الله خمینى خواهد خواست به ایران باز گردد، گفت، این هدف وى از مسافرت به فرانسه نیست ولى افزود امیدوارم که آیت‌الله خمینى روزى به ایران بازگردد. اطرافیان آیت‌الله خمینی، از منتظرى به عنوان جانشین احتمالى رهبر شیعیان ایران یاد می‌کنند. وى از زمانى که دولت تهران، آیت‌الله خمینى را به نجف تبعید کرد به مخالفت با رژیم شاه پرداخت. وى پس از اینکه چندین مرتبه به شهرهاى مختلف ایران تبعید شد، شش مرتبه بازداشت و جمعاً پنج سال در زندان بوده است." (س ش479) سفر به نوفل‌لوشاتو و ملاقات با امام خمینیانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 21به نقل از بولتن محرمانه خبرگزارى پارس، ش275، ص11.

خبرگزارى فرانسه امروز 28957 از مبدأ پاریس گزارش داد که "آیت‌الله منتظرى که از روز دوشنبه از ایران وارد پاریس شد، صبح سه شنبه(امروز) به منظور ملاقات با آیت‌الله خمینیآیت الله منتظرى دربارة محورهاى مذاکرات آیت‌الله منتظرى با امام خمینى در پاریس در خاطرات ایشان آمده است: "محور صحبتها کلیه مسائل گذشته و مسائل آن وقت کشور بود، جریانات گذشته را براى امام تعریف کردم، جریانات زندان و مجاهدین و رجوى را براى امام گفتم، صحبتهاى مقدم را براى امام نقل کردم، ولى عمده مساله آن زمان راجع به تشکیل دولت بود که امام اصرار داشتند هر چه زودتر دولت انقلاب تشکیل بشود، ایشان عنایت داشتند که آقاى مهندس بازرگان نخستوزیر بشوند و برخى افراد را هم به عنوان هیات دولت مشخص کرده بودند، فقط در وزیر خارجه مانده بودند که نظرشان این بود که آقاى دکتر کریم سنجابى این مسئولیت را قبول کند، و ایشان (آقاى سنجابى) قبول نکرده بود، امام به من گفتند شما هر چه زودتر به تهران بروید و آقاى سنجابى را راضى کنید که این مسئولیت را قبول کنند، لابد در آن شرایط ایشان را متعین مى‌دانسته‌اند، به همین جهت چون امام این مسئولیت را به من داده بودند بسرعت از آنجا حرکت کردیم"، ج1، ص421. عازم نوفل لوشاتو در حومه پاریس شد". (س ش480)

ناوبری کتاب