صفحه ۱۲۳۷

خرم آباد بودم یکى از علماى لرستان که نفوذ محلى هم داشت مقدارى در رابطه با ترویج از امام و مسائل انقلاب فعالیت مى کرد و با ما همراه بود، ساواک لرستان از طریق شنود تلفنهاى او کشف کرده بود که گویا با زنى مربوط است او را صیغه کرده یا بنا بوده صیغه کند، خلاصه ساواک خرم آباد براى مقدم که رئیس ساواک بود گزارش کرده بود که این سوژه خوبى است و ما مى‌توانیم با افشاى این قضیه آبروى فلانى را ببریم، مقدم گفته بود نه این کار را نکنید، براى اینکه اصل روحانیت که محفوظ باشد ما مردم را حفظ کرده ایم، اگر در امور دینى بدبینى در جامعه درست شود این به ضرر است و باعث مى شود که مارکسیستها و کمونیستها در منطقه تقویت شوند؛ بالاخره بعضى از آنها که افراد فهمیده اى بودند روى این مسائل حساب مى کردند، خود مقدم در زندان هم که با ما صحبت مى کرد مى گفت من با مشى نصیرى و پاکروان مخالفم؛ ولى بالاخره آقاى خلخالى مقدم را نیز اعدام کرد". (س ش478)

ناوبری کتاب