صفحه ۱۲۳۲

فلج کننده رژیم جبار است ادامه دهند و رضاى بیشتر خداوند متعال و خشنودى اولیاى حق صلوات الله علیهم و شرف دنیا و آخرت را به دست آرند. بدیهى است ملتى که در راه هدف از جان و مال مضایقه ندارد، از تهدید‌‌هاى تو خالى دولت هراسى به خود راه نمی‌دهند. ما روز دوشنبه 17 محرم 99 مطابق 27 آذر 57 را که مصادف با هفتم شهداى 11 محرم اصفهان و نجف‌آباد و شهرستان‌‌هاى دیگر می‌باشد، روز عزاى عمومى و تعطیل اعلام می‌کنیم و از همه مسلمانان عزیز می‌خواهیم که در سراسر مملکت به این رفتار‌‌هاى وحشیانه چنگیزى اعتراض کنند و باز هم تنفر خود را از رژیم وحشت و ترور که هیچ اصلى از اصول انسانى را رعایت نمی‌کند اعلام دارند.

ابوالفضل النجفى الخوانسارى ـ سید اسدالله مدنى ـ محمد حسین مسجد جامعى ـ مسلم ملکوتى ـ حسینعلى منتظرى ـ الاحقر محمد شاه آبادى عفى عنه ـ على مشکینى ـ احمد آذرى قمى ـ محمد فاضل ـ حسین نورى ـ محمد محمدى گیلانى ـ احمد جنتى ـ مهدى حسینى روحانى ـ محسن دوزدوزانى ـ محسن حرم پناهى ـ محمد یزدى ـ ابوالفضل موسوى ـ على احمدى میانجى ـ سید حسن برقعى ـ محمد مومن ـ صادق خلخالى ـ حسین راستى کاشانى ـ على اکبر مسعودى ـ محى الدین فاضل هرندى ـ محمد مهدى ربانى ـ علیرضا الهى ـ حسن تهرانى ـ یحیى انصارى ـ ابوالحسن مصلحى اراکى ـ رضا توسلى ـ سید محمد ابطحى کاشانى ـ سید على محقق ـ رضا استادى ـ سید محمد تقى شاهرخى ـ عباس محفوظى ـ یوسف صانعى ـ مرتضى بنى فضل ـ محمد على شرعى ـ موسوى قافله باشى ـ سید حسن طاهری

جمعى از اساتید و فضلاى حوزة علمیة قم
شنبه 15/ محرم/ 99

ناوبری کتاب