صفحه ۱۲۳۱

5) مبارزه ملت در مرزى حساس قرار گرفته و مردم بی‌صبرانه در انتظارند که رهبرى نهضت در روند تکاملى مبارزه، دستور جدیدى صادر نماید تا بتواند با آمادگى بیشتر به وحشیگری‌‌هاى رژیم پاسخ دهند.

پس از پایان این رفراندم بزرگ سراسرى انتظار می‌رفت دستگاه بر سر عقل آید و سرنوشت ملت را به خودشان بسپارد، اما با کمال تأسف از شب یازدهم محرم باز درندگیها و قتل و غارتها به صورت فجیعتر و شدیدترى از سرگرفته شد، مسلسلها به صدا در آمد، جلادان مأمور و کولى نما‌‌هاى مزدور و روستاییان اغفال شده مجبور، به خیابان‌‌هاى ریختند و با حالتى انتقامجویانه جان و مال و شرف مردم را به مخاطره افکندند حتى عابرین بی‌خبر را کشتند، به بیمارستانها در مشهد و شیراز و.... حمله کردند، دکتر و پزشکیار و بیمار را به قتل رساندند، مساجد و منازل علما و داروخانه‌ها را به آتش کشیدند. مردمى را که براى اهداى خون صف کشیده بودند به گلوله بسته کشتند، شیشه مغازه‌ها و اتومبیلها را شکستند، اموال مردم را از مغازه‌ها و خانه‌ها به غارت بردند و بسیارى از خانه‌ها و مغازه‌ها را آتش زدند وسوزاندند و در شهر‌‌هاى زیادى مانند اصفهان، نجف‌آباد، یزد، اراک، رضاییه، رشت، کاشان، تهران، آبادان، شیراز، قم با اینگونه حرکات سبعانه خاطرة مغول را تجدید کردند، مردم را به دادن شعار‌‌هاى ضد مذهبى مجبور نمودند، از داخل هلیکوپترها ملت را به مسلسل بستند و مردم را در داخل خانه‌هاشان کشتند. نتیجة این یورش بی‌شرمانه که تحت عنوان طرفدارى از شاه ترتیب داده شده بود، علاوه بر خسارت‌‌هاى مالى فراوان صدها کشته و هزاران زخمى بود.

آرى این است معنى رژیم شاهنشاهى که جز با سر نیزه زور و فریب و دروغ به هیچوجه قابل تحمیل بر مردم نیست و این است معنى احترام به حقوق بشر که ابر قدرت‌‌هاى از آن دم می‌زنند.

خوشبختانه مردم دیگر رژیم فاسد و جنایات آن را تحمل نمی‌کنند. نه فریب تبلیغات سراپا دروغ را می‌خورند و نه از توپ و تانکها می‌هراسند. ملت ما پیرو امامى هستند که وقتى کولی‌‌هاى معاویه به شهر شیعه نیشن انبار ریختند و کشتند و غارت کردند و از جمله زیور زنان غیر مسلمان را هم به غارت بردند فرمود: "اگر مسلمانى از این غم بمیرد بجاست". پیروان این على علیه السلام حاضرند از همه چیز خود بگذرند اما حاضر نیستند به حکومت زورگویان مستبد داخلى و خارجى تن دهند و ناظر ازدست رفتن دین و دنیاى خویش باشند. بر همه مسلمانان است که به حکم وظیفه شرعى و جدانى دفاع روز بروز آماده‌تر شوند و به مبارزات قهرمانانه، مخصوصاً به اعتصاب در کلیه موسسات دولتى به ویژه صنعت نفت که عامل

ناوبری کتاب