صفحه ۱۲۲۹

نظریه شنبه: خبر مورد تایید است.

نظریه یکشنبه: اخیرا متهمین که داراى فعالیت‌‌هاى مضره بوده و با اعلامیه‌‌هاى تحریک آمیز وسیله مامورین دستگیر و تحویل دادگسترى میگردند بلافاصله این قبیل متهمین بلاقید و شرط آزاد می‌گردند. ضمنا دادستان شهرستان شاهى یکى از محرکین اصلى اعتصابات دادگسترى میباشد و مرخص شدن منحرفین که در اثر تلاش و کوشش مامورین بازداشت شده‌اند در روحیه مامورین تاثیر بسیار خواهد گذاشت به نظر می‌رسد علت آزاد کردن چنین متهمین از طریق مراجع قضایى باید استفسار شود. (س ش475)

ناوبری کتاب