صفحه ۱۲۲۳

تلفنگرام
اداره کل سوم 312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 20، ص326. تاریخ: 24957 قم شماره: 12803/21ص پیرو پروندة 12799/521ـ4957

بطورى که کسب اطلاع شده در نجف‌آباد اصفهان و آبادی‌هاى اطراف آن که وقایعى روى دادهیازدهم محرم الحرام 1399، 2191357؛ که عده‌اى از کولی‌هاى چماق به دست با ادعاى خودجوش بودن با حمایت نیروهاى نظامى و انتظامی، نجف‌آباد را غارت، و تعدادى را کشته و مجروح کردند. در این واقعه افرادى به عنوان مامور یا کولى مورد سوءظن اهالى قرار گرفته‌اند بصورت گروگان نگهدارى و ضمن مراجعاتى به روحانیونى محل نسبت به نحوه انتقام‌جوئى و یا کشتن این قبیل افراد استفتاء نظرى نمایند. ضمناً بعضى از روحانیون و اهالى نجف‌آباد مرتبا با شیخ حسینعلى منتظرى در تماس و درباره هیاتى که قرار است براى رسیدگى اعزام شود چگونگى اقدامات معموله را جویا می‌شوند.

استحضارا معروض
باصرى نیا
گوینده: تهرانی گیرنده: خواجه لو ساعت: 1215 (س ش472)

ناوبری کتاب