صفحه ۱۲۱۸

4ـ روز مذکور شخصى به نام منتظرى از اصفهان با کریم سنجابى تماس گرفته و اظهار داشته: با دکتر نجفى وزیر دادگسترى در زمینه کشتار اخیر اصفهان مذاکره و تقاضا شده که بازرسى تعیین و به اتفاق یکى از افراد کمیته حقوق بشر و من (منتظری) به اصفهان اعزام دارد که به موضوع کشتار و وقایع اخیر اصفهان رسیدگى کنند.

کریم سنجابى در پاسخ گفته: شخص ناشناسى از دربار تلفن نموده و گفته است که مذاکرات وى با اعلیحضرت مقبول و مفید واقع نشده که منجر به صدور اعلامیه شود.

این شخص(ناشناس) در مذاکرات حضور نداشته، معلوم نیست چگونه مذاکرات افشا شده است.

5ـ روز 23957 شخص ناشناسى از مشهد ضمن مذاکره خصوصى با مریم (دختر کریم سنجابی) اظهار داشته: کلیه علماى مشهد به جز آیت‌الله قمى و شیرازى در بیمارستان رضاشاه متحصن شده‌اند و تمام پزشکان اعلام داشته‌اند که ارتشیان و خانواده‌‌‌هاى آنان را درمان نخواهند کرد.

ناشناس سپس اضافه کرده: شیشه‌‌‌هاى بیمارستان‌‌‌هاى 17 شهریور، شهناز و شاهرضا را شکسته‌اند و یک سرگرد به نام افشین به دست مردم به قتل رسیده است.

جامعه پزشکان تصمیم دارند شکایتى به صلیب سرخ نوشته و اعلام دارند که عوامل دولتى تمام بیمارستان‌ها را تخریب نموده‌اند.

6ـ روز 23957 یکى از منسوبین نزدیک کریم سنجابى با مریم (دختر سنجابی) تماس گرفته و اظهار داشته: اعلامیه قمى را که "قوام شاهی" برایتان آورده بود گرفتید و توزیع کردید؟

مریم در پاسخ گفته: بله.

و متعاقب آن گفته شده که "قوام شاهی" توسط کمیته دستگیر شده است که کریم سنجابى گفته: اشکالى ندارد، فردا آزادش می‌کنند. ارزیابى خبر: انجام مذاکرات خصوصى فوق صحت داشته و مطالب بالا عنوان شده است. از طبقه‌بندى سرى خارج و به خیلى محرمانه تبدیل شد. در پرونده روح‌الله خمینى به کلاسه 67908 است. روحانی

ناوبری کتاب