صفحه ۱۲۱۷

تاریخ: 24957سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 12، ص664.

تماس و مذاکرات خصوصى افراد مختلف با کریم سنجابی

1ـ روز23957 (2537 شاهنشاهی) شخص ناشناسى به‌طور خصوصى با منزل کریم سنجابى تماس حاصل نموده و اظهار داشته:

امروز اصفهان ساکت بود، ولى مجدداً شلوغ شده است. هر کسى حرف بزند، کتک می‌خورد. ناشناس مذکور در خاتمه مذاکرات خود تقاضا داشته که کریم سنجابى در مورد وقایع اخیر اصفهان اطلاعی‌‌هاى صادرنماید.

2ـ روز23957 شخصى به نام دکتر مکری(یکى از اطرافیان روح‌الله خمینى در پاریس) ضمن مذاکره خصوصى با کریم سنجابى اظهار داشته: سلامتیان (احمد سلامتیان یکى از اعضاى جبهه به اصطلاح ملى ایران که اخیراً از فرانسه به ایران آمده است) شخص مشکوکى است و نقطه ضعف وى مادى است. بنی‌صدر هم همین‌طور دکتر مکرى درمذاکرات خود به سنجابى توصیه نموده که با دکتر بختیار تماس حاصل نموده و موضوع مصاحبه با روزنامه "لیبراسیون" را تکذیب نماید.

ضمناً مشارّالیه درخاتمه مذاکرات خود از سنجابى در مورد ملاقات یاد شده (سنجابی) با اعلیحضرت سؤال نموده که کریم سنجابى اظهار داشته: به اعلیحضرت توصیه شد که باید مملکت را ترک نماید و بدون جلب موافقت خمینى کارى نمی‌شود کرد. اعلیحضرت در جواب اعلام داشتند که ارتش زیر بار نمی‌رود و کمونیست‌ها مملکت را از بین می‌برند. اعلیحضرت خواسته‌اند که حکومت ائتلافى تشکیل گردد که من (سنجابی) پاسخ دادم که هیچ‌گونه حکومت ائتلافى قادر به رفع تشنجات و اداره مملکت نیست.

3ـ روز 23957 شخص ناشناسى ضمن مذاکره خصوصى با مسعود امینى (احتمالاً داماد کریم سنجابی) اظهار داشته: در شیراز سرباز‌‌هاى بهایى به میان مسلمانان افتاده‌اند و جنگ چریکى شروع شده است.

آیت‌الله قمى گفت: دو نفر از کارمندان ساواک قم را مورد شناسایى قرار داده و آنها را به قتل رسانیده‌اند. مسعود امینى در پاسخ گفته: مبارک است.

ناوبری کتاب