صفحه ۱۲۱۶

به: کل سوم 312سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 6، ص 615. تاریخ: 22957 از: 21ی شماره: 12752/21 ی پیرو: 12742/21 ى ـ 21957

در مورد مسافرت منتظرى و ملاقات با خمینى نظرعالى را به تلفنگرام شماره 12309/21 ى ـ 21957 معطوف می‌دارد. توضیح اینکه: روز گذشته منتظرى تقاضا نموده که به عرض تیمسار سپهبد ریاست رسانیده شود که ساواک نسبت به وقایع اخیر اصفهان بذل توجهى مبذول که مراتب بلافاصله به عرض رسیده است. استحضاراً معروض. گوینده ضیائی باصری‌نیا گیرنده عباسی 22/9 ساعت 1130 با کد اعلام گردید. منتظرى 3392 ـ خمینى 2718 (س ش468)

ناوبری کتاب