صفحه ۱۲۱۳

صفوف ملت و مبارزین اسلامی، مقدم آنان را چون حّر گرامى می‌داریم.

ما به همه کارگران و کارمندان و کشاورزان و دانشجویان و فرهنگیان و اصناف و بازاریان و همه طبقات اعلام می‌کنیم که روحانیت اصیل در کنار شما همرزم و همدرد شماست و موضع گیرى همه طبقات است که لرزه بر اندام تبهکاران انداخته و سقوط حتمى آنان را سریعتر کرده است.

ما به همه ملت مسلمان ایران صریحاً اعلام می‌کنیم، ضمن استقامت و استحکام در هدف و موضع مشخص خویش، لازم است از تمام مسئولین ومأمورین دولتى که به نحوى در خدمت این رژیم بوده و براى بقا و استحکام آن فعالیت دارند، پرهیز نموده و روابط عادى خود را بلکه کلیه روابط را با آنها قطع کنند. والسلام على من اتبع الهدی.

ابوالفضل النجفى الخوانسارى ـ حسینعلى منتظرى ـ سید یوسف مدنى تبریزى ـ عبدالرحیم ربانى شیرازى ـ محسن حرم پناهى ـ صادق خلخالى ـ محمد حسین مسجد جامعى ـ ابوالفضل موسوى ـ حسین راستى کاشانى ـ محسن دوزدوزانى ـ احمد آذرى قمى ـ محمد حسین منتظرى لنگرودى ـ مرتضى بنى فضل ـ محمد یزدى ـ على اکبر مسعودى ـ محمد مومن ـ سید على محقق ـ محمد مهدى گیلانى ـ محمد على شرعى ـ محمد مهدى ربانى ـ حسن تهرانى ـ سید حسن طاهرى ـ محمد على گرامى ـ عباس محفوظى ـ ابوالحسن مصلحى ـ على مشکینى ـ محمد شاه آبادى عفى عنه ـ رضا استادى ـ احمد جنتى ـ یوسف صانعى ـ یحیى انصارى شیرازى ـ سید حسین برقعى قمی

اول/ محرم/ 1399
پاریس‌ـ تاریخ انتشار: پنجشنبه6/ محرم/1399 برابر16/ آذر/1357مطابق7/ دسامبر/ 1978 (س ش465)

ناوبری کتاب