صفحه ۱۲۰۹

خود را دنبال خواهد کرد و در مورد سخنان تیمسار ازهارى نیز شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون پاریس گفته است تصمیم با خود من است نه با دیگران و هنگامى که انقلاب ایران به نتیجه رسید به کشور مراجعت خواهم کرد.

در ساعت 9 صبح امروز رادیو فرانسه اعلام کرد که مشارالیه اظهار داشته هرچه را که بخواهد و لازم بداند در پاریس انجام خواهد داد شایعات مریضى و مسافرت وى به هیچ‌وجه صحت ندارد. یوسف مراتب به استحضار تیمسار مدیریت کل و مقام معاونت دوم رسید. 15957

آقاى ولیانی: 1ـ اگر اشراقى سابقه دارد فتوکپى گزارش خبرى به پرونده وى ضمیمه شود. 2ـ اصل گزارش جهت منعکس نمودن به اداره یکم در اختیار دایره بررسى قرار گیرد. 26/9

دفتر ویژه به سرکار سرگرد کسروى گفته شد. فرماندارى نظامى به آقاى خاکى گفته شد. نخست‌وزیرى آقاى مزینانی. مرکز فرماندهى به اطلاع سرگرد طلوعى رسید. در کلاسه 67908 بایگانى شود. 30957

ناوبری کتاب