صفحه ۱۲۰۵

اسلامى از هرگونه تلاشى خوددارى نمی‌کند تا جایى که حتى از مقام حضرت آیت‌الله خمینى هم می‌خواهد سوء استفاده کند و در تاریخ 26 ذى الحجه اعلامیه به نام معظم له منتشر نموده با اینکه متن آن گواه گویایى بر جعل آن است.

ابوالفضل النجفى الخوانسارى ـ مسلم ملکوتى ـ محمد حسین مسجد جامعى ـ‌‌هاشم تقریرى ـ مرتضى بنى فضل ـ حسینعلى منتظرى ـ على مشکینى ـ ابوالحسن مصلحى اراکى ـ یوسف صانعى ـ سید کاظم حائرى ـ عبدالرحیم ربانى شیرازى ـ سید عبدالحسین بهشتى ـ محمد حسن مرتضوى لنگرودى ـ حسین نورى ـ محمد مهدى ربانى ـ حسین راستى کاشانى ـ حسن تهرانى ـ رضا استادى ـ على اکبر مسعودى ـ سید محمد حسینى کاشانى ـ محمد شاه آبادى عفی‌عنه ـ محمد محمدى گیلانى ـ صادق خلخالى ـ عباس محفوظى ـ محمد مومن ـ محسن حرم پناهى ـ محسن دوزدوزانى ـ ابوالفضل موسوى ـ سید یوسف مدنى تبریزى ـ رضا توسلى ـ احمد آذرى قمى ـ احمد جنتى ـ محمد یزدى ـ محمد على شرعى ـ سید حسن طاهرى ـ سید على محقق ـ على احمدى میانجى ـ سید محمد نقى شاهرخى ـ محمدرضا گلسرخى ـ سیدکاظم حسینى ـ سید حسین برقعى قمی

29/ ذى الحجه/ 98
(س ش462)

ناوبری کتاب