صفحه ۱۱۹۲

به آن جدیت و کوشش خود را مبذول داریم تا دشمنان شناخته شدة اسلام و مسلمین و استعمارگران شرق و غرب را در نقشه‌هاى شومشان علیه مکتب اسلام ناکام سازیم.

اینجانب بار دیگر تأسف عمیق خود را ازوقایع اسف انگیز شهرستان نجف‌آباد و سایر شهرستانهاى ایران بدین وسیله ابراز، مراتب همدردى خویش را با ملت مسلمان و فداکار ایران اعلام می‌نمایم و براى شهداى عزیزمان رضوان و مغفرت حق را آرزو می‌کنم و از خداوند قادر توفیق صبر و استقامت توأم با بینش و هوشیارى را براى ملت شجاع و مبارزمان در ادامة نهضت مقدس افتخارآمیزمان تا نیل به پیروزى نهایى و برقرارى حکومت عدل اسلامى مسئلت می‌نمایم. 14 ذى الحجه 98 ـ قم،

حسینعلى منتظرى
(س ش455)

ناوبری کتاب