صفحه ۱۱۸۹

آمده، در صورتى که در نظر باشد از راه مذاکره نسبت به تعدیل رویه خمینى اقداماتى صورت گیرد، اظهارنظر می‌شود، خوب است با افرادى مانند فلسفى واعظ و سید صادق روحانى و آیت‌الله شیرازی(ساکن مشهد) و آیت‌الله خوئى و سید محمد شیرازى و یا شیخ حسینعلى منتظرى و شیخ مرتضى حائرى مذاکرات و تبادل نظرى صورت گیرد. استحضاراً معروض.

باصری‌نیا
ضمیمه پرونده خمینى بشود. 21/8

ناوبری کتاب