صفحه ۱۱۷۹

گزارش خبر
به: عرض می‌رساندانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 15، ص 321. تاریخ: 21857 از: 314 شماره: 10204ـ 75 ج 9/394 موضوع: نامگذارى میادین و خیابانها در شهرستان قم

اخیرا متعاقب ایجاد اجتماعات تظاهرات در حوزه علمیه قم از طرف عده‌اى طلاب و افراد متعصب افراطى مذهبى میادین و خیابانها شهرستان قم را به شرح زیر نامگذارى نموده‌اند. 1- میدان علیا حضرت فرح، بنام میدان خمینی."روح الله خمینی" 2- مدرسه وثوق، بنام دکتر شریعتی، "دکتر على شریعتی" 3- خیابان چهارمردان، بنام منتظری، "محمد على ]حسینعلی[ منتظری" 4- خیابان شاه ابراهیم ـ روحانى "سید صادق روحانی" 5- خیابان آذرـ بنام طالقانى "سید محمود علائی" نظریه شنبه: شنبه مفاد خبر را تائید و تاکید می‌نماید.

نظریه چهارشنبه: با عنایت به اقدامات افراطیون مذهبى می‌توان به مفاد خبر اعتماد نمود و گویا قرار است اماکن و خیابان‌هاى دیگرى چون خیابان دورشهر و صفائیه با بنام صادق روحانى نامگذارى شود.

2ـ یکى از فرزندان سید صادق روحانى که در حال بازداشت و تحت نظر می‌باشد در شکل دادن به اجتماعات سهم به سزائى داشته است. آگین

ناوبری کتاب