صفحه ۱۱۷۵

س 5- این جمهورى که فرمودید خواست ملت و حضرت آیت‌الله خمینى مى‌باشد آیا با بودن شاه امکان آن هست؟

ج: فکر نمى‌کنم در خواسته‌هاى آیت‌الله خمینى که دراعلامیه‌ها و مصاحبه‌‌هاى ایشان منعکس است ابهامى وجود داشته باشد.

س 6ـ آیا شرکت در حکومت یاد شده براى همه افراد مقدور است؟

ج: بلى براى همه مقدور است و اقلیتهاى مذهبى هم حقوقشان محفوظ و محترم مى‌باشد و روابط چنین حکومتى با سایر کشورها حسنه خواهد بود.

س 7- درحال حاضر که شاه اعتراف کرده که در گذشته اشتباهات بزرگى شده و هرگز تکرار نخواهد شد آیا این امکان هست که با بودن شاه در راس قدرت دست به تشکیل حکومت اسلامى و یا انتخابات آزاد زد؟

ج: اینجانب نظرى غیر از آنچه که ملت و رهبر مذهبیشان آیت‌الله خمینى مى‌گویند ندارم و بدون راضى‌کردن مردم و ایشان هیچ عملى ممکن نیست.

س 8 - در شرایط کنونى که شاه وعده انتخابات آزاد داده به نظر شما آیا ممکن است با انتخاب آیت‌الله خمینى از طرف مردم، اختلاف موجود بین رژیم و مردم از بین برود؟

ج: اختلاف آیت‌الله خمینى با رژیم یک اختلاف اساسى است، مسئله این نیست که ایشان بخواهند وزیر یا وکیل بشوند بلکه ایشان خواهان تشکیل یک حکومتى هستند که در آن مردم نقش اصلى را داشته باشند و به خواسته‌هاى واقعى آنها عمل شود و چنین چیزى جز در پرتو یک حکومت اسلامى ممکن نیست و خیال نشود که پیشنهاد چنین حکومتى به معنى نفى مجلس شورا و قوه مجریه و نفى وزارت و وکالت براى اداره مملکت است. در حکومت اسلامى هم مجلس شورا داریم و هم قوه مجریه و افرادى که از بین مردم براى اجراى دستورات اسلام انتخاب شوند، نهایت نقش آیت‌الله خمینى و سایر علما در چنین حکومتى تشخیص قوانین و مقررات اسلامى و نظارت بر اجراى دقیق آنها است.

س 9- به نظر شما کدام بخش از قوانین و یا فرهنگ اسلامى در رژیم موجود صدمه خورده و یا بکلى نابود شده؟

ج: در نظام موجود یک روز هم قانون و فرهنگ اسلام به تمام معنى الکلمه پیاده نشده، توجه دارید که فرهنگ اسلام قابل تفکیک و تجزیه نمى‌باشد.

س 10- در صورت جایگزین‌شدن حکومت اسلامى به جاى حکومت فعلى به چه نوع اصلاحاتى دست خواهید زد؟

ناوبری کتاب