صفحه ۱۱۷۱

قصد برپاکردن تظاهرات و تذکرات داده شده به شیخ حسینعلى منتظرى واظهارت نامبرده در این زمینهانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 15، ص320.

بدنبال انتشار اعلامیه‌‌هاى مورخ، 4 و 6 ذیحجه(14و16857) روح الله خمینیصحیفه امام(ره)، ج 4، ص310 ـ 308 و 349. اطلاعات رسیده به سازمان اطلاعات و امنیت قم حاکى بود که قشریون مذهبى قصد دارند در روز‌‌هاى 20 و 21857 به راهپیمائى و اعتصاب مبادرت نمایند و براى این منظور مراجعاتى به شیخ حسینعلى منتظرى در شهر قم شده است.

متعاقب این جریان نماینده ساواک در شهر قم با شیخ حسینعلى منتظرى مذاکره، عواقب برگزارى راهپیمائى را در شرایط فعلى به نامبرده گوشزد نموده است. یاد شده اظهار داشته:

نه تنها در راهپیمائى شرکت نخواهد کرد، بلکه از برگزارى نماز نیز خوددارى خواهد نمود و براى مراجعین به منزلش محدودیت بوجود خواهد آورد. ضمنا اطلاعات رسیده حاکى است که شیخ حسینعلى منتظرى در این زمینه گفته اعتصاب و راهپیمائى در صورتى خوب است که منجر به کشتار مردم نشود و در غیراین صورت به مصلحت نمی‌باشد. ارزیابى خبر: خبر صحت دارد. اقدامات انجام شده: مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

ناوبری کتاب