صفحه ۱۱۵۴

گزارش خبر
به:312یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص464. تاریخ: 11857 از:10ه‍ شماره: 11703/ 10ه‍
موضوع: آیت‌الله خادمى

در ساعت 1015 روز 10857 آقاى حاج شیخ محمد رضا ناطق به منزل آیت‌الله خادمى تلفن نموده و مذاکرات زیر بین آنان به عمل آمده است:

ناطق: در منزل آقاى آیت‌الله علامه هستیم و آقاى منصورزاده و مظاهرى هم اینجا هستند و می‌خواهیم آماده شویم برویم قم براى دیدن آیت‌الله منتظرى و می‌خواهیم به اتفاق شما برویم (لکن آیت‌الله خادمى قبول نکرده و آقاى مظاهرى گوشى را گرفته و هر چه به آقاى خادمى اصرار کرد وى حاضر نشده با آنها به قم برود و گرفتارى و بیمارى را بهانه کرده و سرانجام به اصرار آقاى مظاهرى قرار شده اتومبیلى بفرستند و آیت‌الله خادمى را به منزل آقاى علاّمه بیاورد تا در آنجا جلسه‌اى تشکیل دهند).

نظریه یکشنبه: منظور از آقاى مظاهرى شیخ مهدى مظاهرى یکى از روحانیون مثبت و مورد اعتماد اهالى اصفهان می‌باشد. با آزاد شدن آیت‌الله شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى روحانیون و عوامل افراطى مذهبى سعى دارند ضمن حفظ همبستگى و تشکل خود با روحانیون مخالف مراتب خوشنودى و مسرت خود را از آزاد شدن وى ابراز دارند. دادار نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است. تکاپو نظریه 10هـ: نظریات بالا مورد تأیید است ضمناً کنترل آیت‌الله خادمى ادامه دارد.

ناوبری کتاب