صفحه ۱۱۵۲

گزارش خبر
به: 312ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص459. تاریخ: 11857 از: 10ه‍ شماره: 11706/ 10ه‍1
موضوع: آیت‌الله حاج سید حسین خادمى

در تاریخ 9857 خبرنگار روزنامه کیهان به منزل آیت‌الله خادمى تلفن و مطالب زیر بین آنان رد و بدل شده است:

خبرنگار: می‌خواستم از شما کسب اطلاع کنم ضمناً آزادى آقاى منتظرى و طالقانى را هم که می‌دانید ولى قربان اینها که تسلى دل مردم نمی‌شود.

خادمی: آقاى طاهرى را هم آزاد نکردند.

خبرنگار: هنوز نه ولى خبر دارم امروز ظهر نماز جماعت با شکوهى در محوطه چمن دانشگاه با حضور طبقات فرهنگیان دانشجویان و استادان و بازاریان برگزار می‌شود البته هر روز این نماز هست ولى امروز خیلى با شکوه است.

خادمی: دیروز عصر شنیدم براى پسر مهاجرى هفتم گرفته بودند

خبرنگار: در کجا؟

خادمی: در امامزاده نرمی، بعد هم یک عده نزدیک دولت آباد با چماق و قمه به این‌ها حمله کرده بودند.

خبرنگار: آهان فهمیدم دیروز یک عده تلفن کردند و گفتند ما به مخالفت با مردم و طرفدارى از دولت با مردم می‌جنگیم و ما هم این خبر را نفرستادیم تهران.

خادمی: چرا نفرستادید.

خبرنگار: آخه مگر اینها آدمند حاج آقا که ما بفرستیم ما نمی‌خواهیم مردم با روزنامه‌مان بد شوند حاج آقا حالا آدرس منزل محسن مهاجرى را بدهید می‌خواهم بروم با پدرش صحبت کنم مثل اینکه حوالى احمد آباد باشد. خادمی: بله خبرنگار: مرحمت زیاد

نظریه یکشنبه: به منظور شناسائى خبرنگار که به نظر می‌رسد مخالف دولت می‌باشد اقداماتى در جریان است ضمناً از این خبرنگار بایستى به علت عدم انعکاس کلیه اخبار بطور بیطرفانه توضیح خواسته شود. نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد تایید است. نظریه 10ه‍: نظریات فوق مورد تأیید می‌باشد ضمناً کنترل آیت‌الله خادمى ادامه دارد.

ناوبری کتاب