صفحه ۱۱۴۹

س5 ـ آیا باعث تعجب شما نیست که دولت فرانسه که همیشه از حکومت ایران پشتیبانى می‌نموده است تا به حال مزاحم صدور پیام‌‌هاى شما که ایرانیان را به قیام و شورش دعوت می‌کند نشده است؟

ج 5 ـ اگر مزاحمت بکند موجب تعجب است. ما مطالبة حقوق اولیة بشر را می‌کنیم و مزاحمت با آزادی، مخالف حیثیت فرانسه و موجب تعجب ملت ما و آزادیخواهان جهان است.

س 6 ـ برنامة شما براى آینده چیست؟

ج 6 ـ ادامة نهضت تا رسیدن به نتیجه.

س7ـ نظامیان در تظاهرات دیروز دخالتى نکردند و شاه عقب‌نشینى می‌کند و عقب‌نشینى خود را پذیرفته است. شاه حاضر است کریم سنجابى را بپذیرد. شنیده شده است آیت الله، سنجابى را پذیرفته‌اند آیا حالا که شاه حاضر به سازش شده است شما حاضر هستید؟ آیا مخالفین حاضرند به نوعى با شاه کنار بیایند؟

ج7ـ تظاهرات تهران براى آقاى طالقانى و تظاهرات قم براى آقاى منتظرى تظاهراتى بود که مردم علیه شاه کردند و از آنان به عنوان مخالفین شاه تجلیل کردند. در ایران از هر نغمة ضدشاهى تجلیل به عمل می‌آید. شاه با این دست و پا زدنها و طلبیدن‌‌هاى این و آن، کارى از پیش نمی‌برد. این تلاشها دیگر دیر شده است و براى او مفید نیست، او باید برود.

ما سازش را از هرکس و به هر شکلى باشد نخواهیم پذیرفت. چون ملت نخواهد پذیرفت. در مذاکرات خود با این اشخاص مطالب خود را قاطعانه بیان کرده‌ایم. هرکس قبول کند با ماست و الاّ از ما جداست. (س ش436)

ناوبری کتاب