صفحه ۱۱۴۶

متن نامة آیت‌الله العظمى خمینى به آیت‌الله منتظرى پس از آزادى از زندانآیت الله منتظری، خاطرات، ج1، ص411 ـ 409؛ صحیفة امام، ج4، ص 261. 1 ذى‌الحجه‌الحرام 98 تاریخ:1181357

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین آقاى حاج شیخ حسینعلى منتظرى دامت‌برکاته هیچ از دستگاه جبار جنایتکار تعجب نیست که مثل جنابعالى شخصیت بزرگوار خدمتگزار به اسلام و ملت را سالها از آزادى، ابتدائى‌ترین حقوق بشر محروم، و با شکنجه‌‌هاى قرون وسطائى با او و سایر علماء مذهب و رجال آزادیخواه رفتار کند؛ خیانتکاران به کشور و ملت از سایه مثل شما رجال عدالتخواه مى‌ترسند، باید رجال دین و سیاست در بند باشند تا براى اجانب و بستگان آنان هر چه بیشتر راه چپاول بیت‌المال و ذخائر کشور باز باشد؛ در منطق کارتر و سایر نفتخواران مفت‌خوار فضاى آزاد یعنى به زندان‌کشیدن جناحهاى آزادیخواه و استقلال‌طلب از علماء روشنفکر مذهبى تا رجال سیاسى و دانشجویان و رجال محترم بازار و سانسور مطبوعات و دستگاههاى تبلیغاتى، و در این منطق ترقى و تمدن کشور یعنى وابستگى شریانهاى آن از فرهنگ و اقتصاد و ارتش، تا دستگاههاى قانون‌گذارى و قضائى و اجرائى. این برنامه در کشور ما بیش از پنجاه‌سال دوران سیاه پهلوى پیاده و مورد عمل بوده و هست، اکنون که ملت غیور ایران با نهضتى عظیم اسلامى بپاخاسته و با مشت گره‌کرده در مقابل دستگاههاى ستمگرى و چپاول چون سدى آهنین ایستاده و پایه‌‌هاى بنیادهاى آن یکى پس از دیگرى فرو ریخته یا در حال فروریختن است بر جناحهاى پیشرو از مراجع عظام و علماء اعلام مذهب و خطباى محترم و مدرسین و دانشمندان تا رجال سیاسى و روشنفکران دانشگاهها و بازارها و کارمندان محروم و کارگران مظلوم روشنفکر لازم است این فرصت الهى را از دست نداده بى‌امان جمیع اقشار ملت را به پیش هدایت کنند، و از خواست ملت که برچیده‌شدن نظام سلطنتى و قطع دست اجانب از دخالت در مقدرات کشور و از غارتگریها و قیام جمهورى اسلامى ضامن آزادى و استقلال، به جاى رژیم سلطنتى منشا تمام بدبختیها و عقب‌ماندگیها سر موئى تخلف و عقب‌نشینى نکنند که آن هدردادن خون جوانان عزیز اسلام و به تباهى کشیدن همه جانبه کشور و کمک به هدم احکام بلکه اساس اسلام است، که از اعظم کبائر و بالاترین خیانت است. ما با بودن رژیم حاضر دموکراسى را هم بر فرض محال اگر تامین گردد نمى‌پذیریم. ملت

ناوبری کتاب