صفحه ۱۱۴۱

انجام تظاهرات در قم‌، ‌کاشان و تفرشانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 14، ص515.

3ـ ساعت 0900 روز 10857، عده‌اى از قشریون مذهبى که بالغ بر 500 نفر بوده‌اند در خیابان چهارمردان شهر قم اجتماع و با در دست داشتن پارچه‌هائى که شعارهائى له خمینى روى آنها نوشته شده بود، در خیابان‌‌هاى شهر به تظاهرات پرداخته و سپس در ساعت 1200 روز مذکور متفرق شده‌اند.

ضمنا حدود 200 نفر از افراد مختلف شهر قم در جلو منزل شیخ حسینعلى منتظرى (یاد شده از جمله روحانیونى است که اخیرا مورد عفو ملوکانه واقع و از زندان آزاد شده است)، اجتماع نموده که دقایقى بعد متفرق شده‌اند.

4ـ روز10857، بعلت انجام تظاهرات مذکور بازار و دکاکین شهر قم، به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

5ـ ساعت 0900 روز 9857، حدود500 نفر از قشریون مذهبی، ضمن انجام تظاهرات خیابانى در شهر کاشان مبادرت بدادن شعار‌‌هاى مضره نموده و سپس متفرق شده‌اند. ضمنا در ساعت 1800 روز مذکور، حدود دو هزار نفر از تظاهرکنندگان در خیابان‌‌‌هاى شهر کاشان مبادرت به تظاهرات نموده و سپس متفرق شده‌اند.

6ـ ساعت 0900 روز 10857، حدود 10هزار نفر از طبقات مختلف مردم شهر کاشان در خیابان‌‌‌هاى بابا افضل و 25 شهریور اجتماع و مبادرت به دادن شعار‌‌هاى مضره و ضد ملى و میهنى نموده و سپس در خیابان‌‌هاى شهر کاشان به راه پیمائى ادامه داده‌اند.

تظاهرات مذکور تا ساعت 1400 روز مزبور ادامه داشته است و مغازه‌‌هاى بازار و خیابان‌‌هاى شهر تعطیل بوده است. ارزیابى خبر: خبر صحت دارد. اقدامات انجام شده: مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

ناوبری کتاب