صفحه ۱۱۴۰

آمده است. ارزیابى خبر: خبر صحت دارد. اقدامات انجام شده: مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است. (س ش431)

ناوبری کتاب