صفحه ۱۱۳۵

گزارش خبر
به: 332 تاریخ: 9857 از: پاریس شماره: 378

بنا به دعوت انجمن اسلامى دانشجویان پاریس میتینگى تحت عنوان میتینگ همبستگى با مبارزات خلق مسلمان ایران در ساعت 2000 روز 8857 با حضور بیش از 1500 نفر در سالن موتوآلیته(MUTUALITEH) پاریس پنج برگزار گردید. به علت کثرت شرکت‌کنندگان سالن دیگرى در مجاور محل برگزارى میتینگ اختصاص داده شد. عکس‌هاى خمینی، منتظری، طالقانى و تعدادى از معدومین سازمان مجاهدین خلق از جمله فرزندان رضایى به دیوار سالن نصب شده بود. ابتدا قرائت قرآن، سپس براى آزادى طالقانى و منتظرى سه بار صلوات فرستاده شد بعد خلیل رضایى پدر احمد مهدی، رضا و صدیقه رضایى نحوه مبارزه فرزندان، دستگیرى و شکنجه آنان را تشریح کرد و اضافه نمود هرچه فرزندان مرا شکنجه می‌دادند مقاومت در سایر فرزندان بیشتر می‌شد و مشتاقانه به دنبال مبارزه می‌رفتند. نامبرده در مورد بازجویان ساواک اظهار داشت: بازجویان کمیته ساوک از جانی‌ترین افراد تاریخ هستند.

در پرونده گلاسه 67908 به نام روح‌الله خمینى بایگانى شود. 11857 (س ش428)

تجمع در سالن موتوآلیته پاریس

ناوبری کتاب