صفحه ۱۱۳۲

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ سپهبد مقدم 1 ـ یک نسخه در پرونده کلاسه 47898 به نام حسینعلى منتظرى می‌باشد. 2 ـ در پرونده کلاسه 52941 به نام محمود علایى طالقانى بایگانى شود. جهان بخش 8857 (س ش426)

ناوبری کتاب