صفحه ۱۱۲۸

خود را سپرى می‌کند. ضمناً پسر او از جمله فعالین گروه تروریست مجاهدین خلق در خارج از کشور می‌باشد. همچنین سن وى حدود 65 سال است.

وضعیت نامبردگان از جهات مختلف مورد توجه قشریون مذهبى است و در تظاهراتى که در ایران و خارج از کشور از طرف گروه‌‌هاى مذهبى انجام گرفته، آزادى یادشدگان از زندان درخواست و تبلیغاتى نیز در این زمینه از طرف گروه‌‌هاى مذکور صورت گرفته و می‌گیرد. نظریه:

نامبردگان بالا به علت بیمارى متناوباً تحت معاینات پزشکى در زندان قرار می‌گیرند و در صورتى که در اثر شدت یافتن بیماری، خطرى متوجه سلامت و زندگى آنها شود.

این موضوع می‌تواند مستمسک جدید براى تبلیغات ضد میهنى گروه‌‌هاى قشرى مذهبى و مخالف باشد، لذا مستدعى است در صورت استقرار اراده سنیه ملوکانه بقیه مدت محکومیت افراد مذکور مورد عفو واقع و از زندان آزاد گردند. سپهبد مقدم 7857 (س ش424[

ناوبری کتاب