صفحه ۱۱۲۷

امنیت داخلى
تاریخ: 7857

درباره: سابقه و وضعیت سید محمود علایى طالقانى و شیخ حسینعلى منتظرییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 29، ص 609. بولتن: ویژه

سید محمود علایى طالقانى و شیخ حسینعلى منتظرى دو تن از روحانیون تندرو و مخالف حکومت ایران هستند که هر دو نفر سوابق ممتدى در زمینه تحریک قشریون مذهبى به اقدامات و فعالیت‌‌هاى اخلالگرانه داشته‌اند.

1 ـ سید محمود علایى طالقانی:

نامبرده از اعضاى مؤسس جمعیت به اصطلاح نهضت آزادى ایران بوده که یک بار در سال 1342 (2522 شاهنشاهی) دستگیر و به دهسال حبس محکوم و بعداً مورد عفو واقع و آزاد شده است. وى متعاقباً با جناح مذهبى گروه تروریست به اصطلاح مجاهدین خلق ایران ارتباط و همکارى برقرار کرده و به این گروه کمک مالى می‌نموده که به همین علت در سال 1354 دستگیر و طبق راى دادگاه نظامى به 10 سال حبس محکوم گردیده و اکنون دوران محکومیت خود را می‌گذارند. وى مبتلا به بیمارى قند و اوره می‌باشد و سن او از 70 سال متجاوز است.

2 ـ شیخ حسینعلى منتظری:

یاد شده از مدرسین حوزه علمیه قم بوده که در طرفدارى از هدفها و برنامه‌‌‌هاى روح الله خمینی، قشریون مذهبى را به فعالیت‌‌هاى اخلالگرانه ترغیب و ضمن برقرارى رابطه با اعضاى جناح مذهبى گروه تروریست به اصطلاح مجاهدین خلق ایران، به گروه مذکور کمک مالى می‌کرده که در نتیجه در سال 1354 دستگیر و به 10 سال حبس محکوم و اکنون در زندان دوران محکومیت

ناوبری کتاب