صفحه ۱۱۲۱

در حال حاضر در کمیته مشترک ضد خرابکارى بازداشت می‌باشد. (آزادى وى به مصلحت نیست.)

17 ـ حسین حق بین فرزند رضا شغل واعظ: یاد شده به اتهام شرکت در تظاهرات شهرستان قم دستگیر و در بازرسى بدنى از وى یک قبضه سلاح کمرى با چهار عدد فشنگ کشف و در حال حاضر در کمیته مشترک ضد خرابکارى بازداشت می‌باشد. (آزادى وى به مصلحت نیست)

18 ـ مجید سیف السادات فرزند مرتضى شغل واعظ: نامبرده بالا به اتهام ایراد سخنان خلاف مصالح کشور و تحریک و تشویق مردم به ایجاد تظاهرات و آشوب و بلوا در شهرستان خرم آباد در تاریخ 23557 دستگیر و سپس به تهران اعزام و در کمیته مشترک ضد خرابکارى بازداشت می‌باشد. (آزادى وى به مصلحت نیست)

19 ـ صدرالدین حائرى فرزند عبدالحسین شغل پیشنماز: یاد شده بالا یکى از روحانیون ناراحت و افراطى و ساکن شیراز می‌باشد که نمایندگى خمینى را نیز در استان فارس داراست. مشارالیه در تاریخ 19657 به علت تحریک مردم به انجام تظاهرات و تشویق مردم به فعالیت به نفع خمینى در شیراز دستگیر گردیده است. (آزادى وى بلامانع است)

20 ـ عبدالرحیم ربانى شیرازى شغل واعظ: نامبرده بالا از وعاظ ناراحت و از طرفداران خمینى در شهرستان قم می‌باشد که در سخنرانی‌‌هاى خود مردم را تحریک به فعالیت‌‌هاى ضد ملى نموده که به همین مناسبت طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان قم به سه سال اقامت اجبارى در جیرفت محکوم گردیده است. (آزادى وى بلامانع است)

21 ـ عباسعلى صادقى قهاره فرزند محمد باقر شغل امام جماعت: نامبرده بالا به اتهام ایراد سخنان خلاف مصالح مملکت و تحریک و تشویق مردم به ایجاد تظاهرات و آشوب و بلوا در شهرستان خرم آباد در تاریخ 23557 دستگیر و به تهران اعزام و در کمیته مشترک ضد خرابکارى بازداشت می‌باشد. (آزادى وى به مصلحت نیست).

22 ـ مهدى قاضى فرزند رضا شغل واعظ: نامبرده بالا یکى از روحانیون افراطى و ناراحت مقیم قم و از طرفداران خمینى می‌باشد که در اثر تحریک مردم به شورش و بلوا عده‌اى مبادرت به شکستن شیشه‌‌‌هاى بانکها و حمله به محل حزب رستاخیز و شکستن شیشه‌‌‌هاى اتومبیل‌‌هاى متوقف شده نموده که به همین علت به سه سال اقامت اجبارى در سقز محکوم گردیده است. ضمناً محمد تقى فلسفى از حضور تیمسار ریاست ساواک استدعای.... موجه در مورد مشارالیه.... طى گزارشى در تاریخ 11757 به عرض رسیده و ریاست ساواک پى نوشت فرمودند فعلاً اقدامى ندارد. (آزادى وى به مصلحت نیست.)

ناوبری کتاب