صفحه ۱۱۲۰

تاکنون دستگیر نگردیده است.

11ـ محمد صادق صادقى گیوى معروف به خلخالى فرزند یدالله شغل واعظ: نامبرده یکى از روحانیون ناراحت و افراطى شهرستان قم می‌باشد که به اتهام تحریک مردم به اغتشاش و انجام تظاهرات خیابانى از طریق کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان مذکور به سه سال اقامت اجبارى در شهرستان بندرلنگه محکوم گردیده است. (آزادى وى بلامانع است.)

12ـ محمد تقى عبدوست (عبدوس) فرزند عباس شغل طلبه: نامبرده بالا به علت ایراد مطالب خلاف واقع و تحریک آمیز و تجلیل از خمینى در شهرستان شهسوار دستگیر و به کمیته مشترک ضد خرابکارى اعزام گردیده است و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. (فعلاً آزادى وى به مصلحت نیست)

13ـ محمد یزدى معروف به خیرخواه یزدى فرزند على شغل واعظ: نامبرده بالا یکى از روحانیون ناراحت و افراطى شهرستان ناخوانا مردم به اغتشاش و انجام تظاهرات خیابانى طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهر ناخوانا

14ـ سید على محمد دستغیب فرزند على اکبر شغل واعظ: یاد شده بالا یکى از روحانیون ناراحت و افراطى مقیم شیراز می‌باشد که به علت تحریک مردم به اغتشاش و اخلال در نظم عمومى در تاریخ 151056 طبق رأى کمیسیون امنیت اجتماعى شهرستان مذکور به سه سال اقامت اجبارى در بندر لنگه محکوم گردیده است. (آزادى وى بلامانع است.)

15ـ على اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانى فرزند على شغل واعظ: یاد شده بالا از روحانیون افراطى و طرفدار خمینى می‌باشد که فعالیت‌‌هاى حادى به نفع خمینى داشته و اکثراً در منابر خود مطالب تحریک آمیز و انتقادى عنوان و از روحانیون افراطى و گروه‌‌هاى خرابکار پشتیبانى می‌نمود و داراى سابقه بازداشتى نیز می‌باشد.

مشارالیه در سال 54 به اتهام فعالیت به نفع گروه به اصطلاح مجاهدین خلق دستگیر و سرانجام به سه سال حبس جنائى درجه یک محکوم گردیده است. (براى وى تقاضاى عفو شده است.)

16ـ نورالدین رحیمى فرزند سید على اکبر شغل پیشنماز: نامبرده یکى از روحانیون افراطى و طرفدار خمینى است که در زمینه توزیع اعلامیه‌‌‌هاى خمینى و برگزارى مجلس ختم کشته شدگان وقایع تبریز ناخوانا که به همین جهت در تاریخ 23557 در شهرستان مذکور دستگیر و

ناوبری کتاب