صفحه ۱۱۱۶

در ترکیب اصلى شوراى انقلاب قرار گیرد که ایشان طى نامه‌اى ضمن اینکه می‌نویسد مایل نیست از اوامر امام خمینى تخلف کند ولی، با توجه به وضع مزاجى و مسئولیت‌هایى چون خبرگان قانون اساسى و هم چنین قصد بازگشت به قم، از حضورخود در شورا عذرخواهى می‌‌‌‌‌‌کند. امام خمینى هم در جواب، عضویت رسمى ایشان را به معنى حضور در تمام جلسات ندانسته و لازم می‌‌‌‌‌‌داند مطالب با مشورت ایشان انجام شود و بودن ایشان را به مصلحت اسلام و ملت توصیف می‌داند. و با این حال مصلحت را به خود ایشان وا می‌‌‌‌‌‌گذارد، (س ش 519).

ناوبری کتاب