صفحه ۱۱۱۰

پاریس پس از سالها فراغ، فرزندش محمّد را در آغوش گرفت و براى دیدار با امام عازم نوفل‌لوشاتو در حومة پاریس شد. از محورهاى مذاکره با امام خمینى مسائل گذشته و حال انقلاب بود چون: ماجراى زندان و تغییر ایدئولوژى مجاهدین خلق و آنچه رجوى در زندان گفته بود که "چون ما تشکیلات داریم بگذارید ما مسئولیت‌‌هاى اجرایى را در دست بگیریم" و مطالبى را که تیمسار مقدم مطرح کرده بود. در این دیدار امام اصرار داشت که دولت انقلاب تشکیل و آقاى مهندس بازرگان نخست وزیر شود و برخى از اعضاى هیأت دولت هم انتخاب شدند و آقاى کریم سنجابى را جهت وزارت خارجه معین کردند که ایشان قبول نمی‌کند. سپس آیت‌الله خمینى از آیت‌الله منتظرى می‌‌‌‌‌‌خواهدکه به تهران بازگردد و او را راضى کند، (س ش 481 ـ 480).

پس از چند روز اقامت در پاریس در تاریخ 6101357 از آیت‌الله خمینى اجازه می‌‌‌‌‌‌گیرد که فرزندش محمّد منتظرى که چندین سال از وطن دور بوده و در پاریس نقش مهمى در انتقال بیانیه‌‌ها و نوارهاى امام خمینى دارد را همراه خود به ایران ببرد. سپس وارد سوریه و عراق شده، پس از چند روز زیارت کاظمین، کربلا، نجف، سامرا و دیگر اماکن متبرکه، از مرز خسروى در غرب کشور و قصر شیرین وارد ایران شده و مردم شهرهاى مسیر که از ورود ایشان مطلع شده بودند به استقبال می‌‌‌‌‌‌آیند و پس از رسیدن به تهران پیام امام به آقاى سنجابى جهت تصدى پست وزارت خارجه دولت انقلاب، ابلاغ می‌شود. پس از آن آیت‌الله منتظرى طى پیامى خطاب به مردم و علماى غرب، از مردم شهرهاى قصر شیرین، سرپل ذهاب، اسلام آباد، کرمانشاه، کنگاور، مریانج همدان و ساوه؛ مراتب تشکر خود را از استقبال اعلام داشت و اظهار امیدوارى کرد شاهد پیروزى نهایى و برقرارى حکومت جمهورى عدل اسلامى باشیم، (س ش 489 ـ 487، 492 ـ 491).

پس از آن آیت‌الله منتظرى در اوائل بهمن ماه 1357 طى سفرى به اصفهان و زادگاه خود در نجف‌آباد با مردم دیدار کرد و بنابر مشاهدات و گزارش‌‌ها 150 هزار نفر از مردم آن منطقه به استقبال ایشان آمدند، (س ش 494) .

در آستانة ورود آیت‌الله خمینى پس از سالها دورى از وطن، دولت بختیار با بازگشت امام به ایران مخالفت کرد و فرودگاه را بست. به پیشنهاد روحانیون و در رأس آنها آیت‌الله منتظرى و فعالیت‌‌هاى آقایان: بهشتی، مطهری، ربانى شیرازی، صدوقی، محمّد منتظرى و دیگر اقشار و افراد تأثیرگذار، تحصنى در دانشگاه تهران ترتیب داده شد. هدف ماندن تا باز شدن فرودگاه بود. اقشار مختلف مردم از تحصن استقبال کردند و حدود 300 خبرنگار خارجى مراسم تحصن دانشگاه را گزارش کردند و حضور آنها باعث شد تا بزرگانى چون آیت‌الله منتظرى اهداف

ناوبری کتاب