صفحه ۱۱۰۷

روایت (15)

آزادى از زندان (881357)

همزمان با اعتراضات اوج گرفتة داخلى و خارجى نسبت به رژیم و به ضعف گرائیدن حاکمیت پادشاهی؛ اعتراض‌‌ به حضور مبارزان سیاسى در زندانها پس از درخواست سرنگونى حکومت، در صدر موارد اعتراضى قرار دارد. رژیم به دنبال جمع بندى است که آیا نسبت به آزادى زندانیان سیاسى اقدام کند؟! و آیا اگر قرار بر آزادى شد آیا هدایت‌گران مبارزه و محرکین اصلى آزاد شوند یا نه؟ طى گزارش‌هایى که از ساواک به دست رسیده، در وهلة اول با آزادى افرادى چون آیت‌الله منتظرى موافقت نمی‌شود. این گزارش‌‌ها "آیت‌الله منتظرى را روحانى متعصب و ناراحتى توصیف می‌‌‌‌‌‌کند که اقدامات بسیارى در تحریک مردم به شورش و بلوا انجام داده که در پى آن بارها بازداشت شده است و هم چنین جهت تقویت اخلال‌گران از آنها حمایت مالى می‌‌‌‌‌‌کند و آزادى وى به مصلحت نیست"، (س ش 423) .

با این حال معاونت امنیت داخلى ساواک ضمن یک گردش کاری، آزادى آیت‌الله منتظرى را مورد درخواست مذهبی‌‌ها ذکر، و به تظاهراتى که در داخل و خارج ایران جهت آزادى ایشان انجام شده، اشاره دارد. با توجه به اعتراض‌‌ها و بیماری‌‌هاى جسمى در زندان که ممکن است از این ناحیه خطرى متوجه ایشان شده که خود می‌‌‌‌‌‌تواند سوژه‌اى جدید به دست انقلابیون دهد، از "اراده سینه ملوکانه"! می‌خواهد مابقى محکومیت، مورد عفو واقع و از زندان آزاد شود، (س ش 424) .

تا این که طى سند شماره 426، ساواک با ارسال نامه‌اى به اداره دادرسى نیروهاى مسلح شاهنشاهی، موافقت خود را با عفو و آزادى آیت‌الله مننتظرى به همراه آیت‌الله طالقانى اعلام می‌دارد. با انتشار این خبر که قرار است این دو مبارز از زندان آزاد شوند مردم به درب زندان براى استقبال تجمع کردند که در پى آن آیت‌الله طالقانى از زندان قصر آزاد شد. مردم که به دنبال آزادى آیت‌الله منتظرى بودند به درب زندان اوین هجوم می‌‌‌‌‌‌برند که به آنها اطلاع می‌‌‌‌‌‌دهند ایشان آزاد شده و به قم رفته است. ساواک براى روبرو نشدن با مردم، ایشان را شبانه به قم منتقل و آزاد کرد، (س ش 427).

استقبال مردمی

روزنامة رستاخیز که ارگان حزب رستاخیز و وابستگى به رژیم داشت طى گزارشى به دیدار

ناوبری کتاب