صفحه ۱۱۰۴

به: 324 از: ساریانقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب 14، ص30.

1ـ کلیه مدارس سارى ـ بهشهر ـ نوشهر ـ چالوس ـ شهسوار ـ رامسر ـ بابل ـ بابلسرـ نور ـ گنبد و بخشهاى تابعه دائر می‌‌‌‌‌‌باشد.

2ـ مدارس راهنمائى و ابتدائى شهرستان شاهى دائر لکن اکثر دانش‌آموزان دبیرستانهاى شاهى در ساعت 0830 مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان مذکور اجتماع و به اتفاق دبیران و آموزگاران و سایر افراد دانش آموز که حدود 1600 نفر بودند در خیابانهاى شاهى در صف‌هاى 10 نفر پیاده‌روى انجام داده‌اند سپس سایر افراد به آنها ملحق که حدود 4000 نفر شدند و با خود پلاکاردهائى که روى آنها نوشته شده بود آزادى کلیه زندانیان سیاسى بخصوص طالقانى و منتظرى ـ لغو حکومت نظامى ـ حکومت اسلامى به رهبرى خمینى ـ انحلال دایره حفاظت ـ پذیرش دانشجو در مدرسه عالى بابلسرـ اخراج مستشاران خارجى این پیاده روى در ساعت 1025 در مقابل آموزش و پرورش شاهى خاتمه و افراد متفرق گردیدند. محرکین عبارتند از عباس خرازیان ـ ابوالحسن خوسرو ـ ساداتیان ـ خادمیان ـ درویشى و ابراهیم زاده.

3ـ شایع است تعدادى از معلمین ترکمن در نظر دارند چون آخرین روز مهلت رسیدگى به خواستهاى آنان پایان یافته در ساعت 1800 روز جارى در باشگاه معلمان گنبد اجتماع و سپس روز 2857 در مقابل اداره آموزش و پرورش اجتماع نمایند.

4ـ مدارس ابتدائى و راهنمائى گرگان و بخشهاى تابعه دائر و دبیرستانهاى دخترانه و پسرانه در شهر گرگان و هنرستان و انستیتو تکنولوژى در بخش على آباد گرگان تعطیل است ضمنا حدود 300 نفر دانش آموز از داخل دبیرستان ایرانهشر گرگان با پرتاب سنگ به مامورین پلیس حمله و بعدا توسط پلیس متفرق شده‌اند.

5ـ دانشسراهاى راهنمائى تحصیلى و مقدماتى بابل و سارى دائر بوده و دانشسراى عالى فنى بابل با حضور 300 نفر دانشجو در روز جارى دائر گردیده. 6ـ کلیه مراکز آموزش آمل تعطیل است. 5404/2هـ2 رخشا، 1857 (س ش422)

ناوبری کتاب