صفحه ۱۱۰۲

انتقاد و حتى بعضى از طلاب جوان اقدام به پاره نمودن اعلامیه آیات ثلاثه و بی‌ارزش جلوه نمودن آن نموده‌اند. آیت‌الله شریعتمدارى که توجه چندانى به این قبیل ایرادات ننموده و آیت‌الله گلپایگانى هم به علت فوت فرزندش که دچار تألم می‌باشند سکوت اختیار، ولى با محذوراتى که براى آیت‌الله نجفى فراهم شده و بخصوص با برگشت سید محمود نجفى فرزند ایشان، پس از اقدام به برگزارى مراسم مزبور نموده که آن هم پس از مواجه شدن با چنین وضعى ضمن اظهار تأسف مجلس را ترک نموده است.

استحضاراً معروض باصرى نیا

در ساعت 2130 به عرض آقاى فریدى ریاست اداره یکم عملیات و بررسى رسید، فرمودند بماند براى فردا. ارشد نگهبان 23757 محترماً به استحضار می‌رساند 24757 در بولتن درج شود. ثابتى 24757 در بولتن درج گردید. جهت بهره‌بردارى به استحضار رئیس دایره عملیات می‌رسد. 25757 در پرونده 67908 بایگانى شود. مجتبوى 26757

ناوبری کتاب