صفحه ۱۰۹۶

صمیمیت همه در آسودگى و آسایش زندگانى نمائیم نامبرده در خاتمه گفت مثل اینکه دعاها و جنبش و جهاد شما موثر و قبول شده خدایا امنیت گرفته شده این ملت را به این مملکت برگردان. نظریه شنبه ـ نظرى ندارد

نظریه یکشنبه: 1ـ شنبه مورد اعتماد می‌باشد 2ـ از سخنرانى شیخ عباس کبیرى نوار تهیه که در صورت لزوم به کمیته مشترک ضد خراب کارى (381) ارسال خواهد شد. نظریه سه شنبه ـ نظریه یکشنبه مورد تائید میباشد. نظریه چهارشنبه ـ نظریه سه شنبه تائید می‌گردد. (س ش417)

ناوبری کتاب