صفحه ۱۰۹۴

از طرف حوزة علمیه شهرستان نجف‌آباد (س ش416)

آیت الله شهید بهشتى و مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس ایزدى

ناوبری کتاب