صفحه ۱۰۸۵

گزارش خبر
به:312 انقلاب اسلامى به روایت اسناد ساواک، کتاب10، ص184. تاریخ: 12637 از: 12هـ شماره:6326/12 موضوع: شیخ حسین رحمانى و یک نفر واعظ بنام حقشناس

ساعت 2200 مورخه فوق نامبردگان بالا در مسجد قلعه تخت بیجار به منبر رفته و ابتدا رحمانى سخنرانى نموده و اظهار داشته مردم بیجار قیام کنید زیرا برادران دینى شما را تبعید کرده‌اند مسلمان باید نترس باشد و ضمن صحبت براى خمینى صلوات فرستاده و بر 66منظور شاه است. مرده باد گفته بعد از آن حقشناس سخنرانى و ضمن صحبت به شاهنشاه آرایا مهر اسائه ادب نموده و با خاموش نمودن چراغ‌ها ثانیه به ثانیه براى منتظرى و خمینى صلوات ختم نموده است. ضمناً هنگامى که یادشدگان وعظ مینمودند این افراد(محمد الماسى معاون بانک ملی، مرتضى و محسن قربانپور، غلام ارجمندى شغل خیاط، محمد جواهرى شغل آموزگار، غلامرضا ولایتى و برادران کوچکش احمد حیدرزاده کارمند بانک صادرات، احمد توکلی، حسن معمار برادر ابوالقاسم معمار، پسران عبدالحسین معمار، حاجى بهاری، شیخ محمود الوندی، حاج منصور الوندی، حاج بشر الوندی) بر جمال خمینى صلوات و بر کد 66 مرده باد میگفته‌اند.

نظریه شنبه: در مجلس فوق مامورین شهربانى به نامه‌اى اوسط مریوانی، عباس رمضان زاده و مهدى زاده نیز حضور داشته‌اند که جفعر ایرجى شغل آموزگار و مولود میرزائى راننده تاکسى بار نزد آنها نشسته بوده‌اند.

نظریه یکشنبه: 1ـ خبر به احتمال قوى صحت دارد 2ـ ردیف 7 توجیه گردید که کلیه طرفداران خمینى را به مرور شناسائى و مستمرا گزارش نماید 3ـ گفته شده حقشناس فرداى روز مذکور بیجار را ترک نموده لکن بنا به ادعاى رئیس شهربانى بیچار هنوز در این شهر بسر می‌برد 4ـ با وجودى که در تاریخ 24437 از طریق شهربانى کتبا به شیخ حسین رحمانى ابلاغ گردیده که خود را باین سازمان معرفى کند لکن تاکنون خود را معرفى ننموده است 5ـ افراد مندرج در خبر فوق کسانى هستند که تحت تاثیر احمد سادات خراسانى فرد تبعیدى سابق در بیجار قرار گرفته‌اند.آبان

ناوبری کتاب